Search
Search
Meny
Background

Tips & Tools

Her finner du oversikt over det du måtte lure på i forbindelse med juryering og caseinnsendelse til Sponsor- og Eventprisen 2024

Slik sender du inn case:

For juryen

Tips & Tricks:

Vedtekter:

§1 Prisens navn
Prisens navn er Sponsor- og Eventprisen og deles ut årlig til sponsorer, sponsorobjekter, events og eventuelt rådgivere som har gjort seg fortjent til det. Sponsor- og Eventprisen deles ut av Sponsor- og Eventforeningen i Norge.

§2 Bakgrunn for prisen
Sponsor- og Eventprisen ble opprettet av daværende Sponsorforeningen i juni 2001. Prisen er ett av flere virkemidler som skal bidra til at Sponsor- og Eventforeningens formål om kompetanseutvikling og økt forståelse for sponsing og event blir oppfylt.

§3 Prisens formål
Det er Sponsor- og Eventforeningens hensikt at Sponsor- og Eventprisen skal være en honnør til mottager, være en spore til videre arbeid og til inspirasjon for andre. Sponsor- og Eventprisen skal være en anerkjennelse for dokumentert, målrettet, strategisk og nyskapende arbeid med bruk av sponsing og/eller event som kommersielt virkemiddel. Målene og resultatene skal kunne beskrives.

Sponsor- og Eventprisen består av priser innen kategoriene (i) spons, (ii) event/messe og (iii) “andre priser”.  Prisene skal gå til selskap/byråer/objekter/organisasjoner/institusjoner som har jobbet målrettet og strategisk med priskategorien og som kan vise til betydelige og dokumenterbare resultater. Vinnerne skal ha bidratt til å inspirere andre og fremme den aktuelle kategorien som fagområde. Juryen vektlegger kriterier som bærekraft, økonomi, samfunnsnytte, i hvilken grad kandidaten/engasjementet treffer målgruppen, etc. 

Prisene skal gis til selskaper, organisasjoner eller institusjoner som har sitt virke i Norge. Priser kan også gis til enkeltpersoner. Dersom prosjektets idé kan tilskrives flere parter, bør den enkelte pris tildeles prosjekteier og rådgiver i fellesskap. Med rådgiver menes eventselskap, messeselskap, sponsorrådgiver, analysefirma, PR-byrå, mediebyrå, reklamebyrå eller tilsvarende. En eventuell delt pris må foreslås ved påmelding.

Prisene kan tildeles sponsor- og/eller event/messe engasjementer inntil ett år etter endt gjennomføring. Det er ingen begrensing på prosjektets/kandidaturets varighet, men det forutsettes et engasjement med aktualitet.

§4 Oppnevnelse av juryer
Sponsor- og Eventforeningens styre oppnevner sin representasjon gjennom en jurygeneral og foreningen åpner for muligheten for å søke om å være jurymedlem. Jurygeneralen oppnevnes for ett år av gangen av Sponsor- og Eventforeningens styre.

Sponsor- og Eventforeningens styre utnevner en arbeidsgruppe ledet av jurygeneralen, som oppnevner fire juryer; to for sponsorpriser og to for event- og messepriser. Arbeidsgruppen utnevner en juryleder i hver av de fire juryene. Juryenes leder skal være en person som oppfattes som objektiv og nøytral, og vedkommende bør derfor verken være fra sponsor, objekt eller event-messebyrå. Hver av de fire juryene har seks jurymedlemmer. 

Medlemmene av juryene søkes sammensatt av personer med bred kompetanse og variert erfaring fra bruk av sponsing og event som virkemiddel. Skulle gruppen av søkere ikke tilfredsstille dette kravet står arbeidsgruppen fritt til å utnevne jurymedlemmer. Normalt oppnevnes jurymedlemmene for ett år.

§5 Juryenes oppgaver
Juryenes medlemmer skal delta i juryenes arbeid for å oppfylle prisens formål og premisser slik det er beskrevet under. 

Arbeidet i juryene består av:
Delta i jurymøte/jurymøter for aktuelle priser, inkludert felles oppstartsmøte for alle juryer
Gjøre et selvstendig arbeid i forkant av jurymøte/jurymøtene
Bidra til å fremme prisenes anseelse gjennom arbeidet i juryene
Bidra med å spre informasjon om deltakelse i juryen, caseinnsendelse og nominasjoner foreningen deler i eget nettverk/SoMe.
For kategoriene “Spons” og “Event/messe” gjelder følgende:
Søknader mottas via elektronisk søknadsskjema. Sponsor- og Eventforeningen oppfordrer primært til at kandidatene melder inn sitt eget kandidatur. Juryene nominerer inntil fem kandidater fra innsendte caser til hver av prisene. Det er åpen forslagsrett til Sponsor- og Eventprisen. 

Juryene utarbeider en prioritert og skriftlig begrunnet innstilling for hver pris og foretar en beslutning som gjelder valg av prisvinner, de enkelte medlemmers forslag skal gis innen en fastsatt tidsfrist. Ved informasjonsbehov utenfor juryenes kompetansefelt, kan sakkyndige uttalelser innhentes.

For kategorien “Andre priser” gjelder følgende:
Hovedjuryen, bestående av de fire jurylederne, velger vinneren av “Årets Samfunnsansvar” basert på vurdering av inntil to cases fra hver av de andre prisene i kategoriene “Spons” og “Event/messe”. 
Vinneren av «Årets Bransjepris” stemmes frem av foreningens medlemmer.
Juryenes medlemmer skal opplyse om habilitet ved drøfting av kandidater. Hvis det kan stilles spørsmål ved juryledere og jurymedlemmers habilitet, direkte eller indirekte, må disse fratre ved alt juryarbeid innenfor den gjeldende enkeltpris. Dette omfatter både diskusjoner og vurderinger rundt nominasjoner og valg av vinner. 

Juryenes arbeid honoreres ikke. 

§6 Juryenes avgjørelse
Beslutning om tildeling krever minimum 2/3 flertall for samme kandidat. Oppnår ikke noen av de foreslåtte kandidater et slikt flertall, kan nye begrunnede forslag presenteres for juryens medlemmer. Ved fornyet behandling kan tidligere forslag opprettholdes. Juryens avgjørelse er endelig.

§7 Offentliggjøring og prisutdeling
Juryenes avgjørelser og begrunnelser offentliggjøres av Sponsor- og Eventforeningens styre. Prisen, (et fysisk symbol, et diplom e.l.), overrekkes prisvinner ved en egnet høytidelighet, p.t. på det årlige Sponsor- og Eventprisen arrangementet. Det overrekkes kun en pris/ett symbol pr. pris.

 §8 Taushetsplikt
Juryenes arbeid tilknyttet Sponsor- og Eventprisen er strengt konfidensiell.
Den ervervede kunnskapen om de ulike kandidatene skal ikke brukes eller refereres til i etterkant.

§9 Endring av vedtektene
Disse vedtektene kan endres av styret i Sponsor- og Eventforeningen etter samråd med jurygeneral.
 

KATEGORIER/PRISER 
Årets Sponsor 
Årets Sponsor går til et selskap, en organisasjon eller institusjon som over tid og gjennom sponsing har vist særlig godt strukturert arbeid med sponsorstrategi og smart bruk av sponsing for å rette oppmerksomhet mot egen merkevare. Gjennom sponsing viser selskapet/organisasjonen/institusjonen en tydelig knytning til selskapsstrategi med målinger som bekrefter at partnerskapet har en effekt. 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen.


Årets sosiosponsorat     Årets sosiosponsorat går til en sponsor (selskap, organisasjon eller institusjon) og et objekt (veldedig organisasjon) som har benyttet sponsoratet som plattform for strategisk samarbeid. Prisen anerkjenner at sponsing kan benyttes for å skape nye verdier sammen, gjennom å innlemme ressurser i et felles prosjekt. Prisen deles ut til et samarbeid der det kan dokumenteres at partene har brukt komplementære ressurser for å oppnå ønsket, målsatt og målbar effekt av sponsorsamarbeidet. Resultatene skal kunne dokumenteres.  

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen.


Årets kultursponsorat 
Årets kultursponsorat går til en sponsor (selskap, organisasjon eller institusjon) og et objekt (kulturobjekt) som har benyttet sponsoratet som plattform for strategisk samarbeid. Prisen anerkjenner at sponsing kan benyttes for å skape nye verdier sammen, gjennom å innlemme ressurser i et felles prosjekt. Prisen deles ut til et samarbeid der det kan dokumenteres at partene har brukt komplementære ressurser for å oppnå ønsket, målsatt og målbar effekt av sponsorsamarbeidet. Resultatene skal kunne dokumenteres.  

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen.


Årets Idrettssponsorat
Årets idrettssponsorat går til en sponsor (selskap, organisasjon eller institusjon) og et objekt (idrettsobjekt) som har benyttet sponsoratet som en plattform for strategisk samarbeid. Prisen anerkjenner at sponsing kan benyttes for å skape nye verdier sammen, gjennom å innlemme ressurser i et felles prosjekt. Prisen deles ut til et samarbeid der det kan dokumenteres at partene har brukt komplementære ressurser for å oppnå ønsket, målsatt og målbar effekt av sponsorsamarbeidet. Resultatene skal kunne dokumenteres.  

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen.


Årets Sponsorobjekt 
Prisen tildeles et sponsorobjekt som viser tydelig profesjonalitet og struktur i egen portefølje samt stor evne til å sette seg inn i og løse samarbeidspartneres ønsker/behov samt/eller å utvikle sponsorkonsepter eller prosjekt tilpasset en sponsor. Ved juryering vektlegges evnen til å tilby gjenytelser til sponsor relatert til objektets kompleksitet og sponsorbidragenes størrelse. Små objekter har dermed like stor mulighet for å bli nominert som større objekter. 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen. 


Årets Sponsorkampanje 
Prisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som via en kampanje har utnyttet rettigheter i et sponsorat som kommersielt virkemiddel i en tidsbegrenset periode. Sponsorkampanjen skal bidra til posisjonering og omdømmebygging for merkevaren. Det kan være som virkemiddel for å befeste eller styrke markedsposisjon, intern kulturbygging eller som annet strategisk virkemiddel. Dette for å oppnå ønsket, målsatt og målbar effekt av sponsorsamarbeidet. Resultatene skal kunne dokumenteres. Kampanjen skal fortelle omverden eller eksterne/interne målgrupper at selskapet, organisasjonen eller institusjonen er sponsor. 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen.
 
Årets B2C event/messe
Prisen Årets Business 2 Consumer (B2C) event skal gå til et partnerskap av en bedrift, et eventselskap, en organisasjon eller institusjon, som gjennom målrettet og strategisk arbeid har brukt event som virkemiddel for å styrke sin markedsposisjon eksternt. Eventet eller eventserien skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater.  Årets B2C event deles ut til den bedriften som har benyttet event og/eller opplevelsesbasert kommunikasjon direkte mot sluttbruker optimalt.

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen.

Årets B2B event/messe
Prisen Business to Business (B2B) event skal gå til et selskap, en organisasjon eller institusjon som gjennom strategisk arbeid har brukt event som virkemiddel for å styrke sin markedsposisjon innen B2B markedet. Eventet eller eventserien skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater. 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen.


Årets produktlansering
Årets produktlansering innen event skal gå til et selskap, en organisasjon eller institusjon som gjennom strategisk bruk av event som markedskanal, har lansert et nytt produkt enten internt eller eksternt. Vinneren skal ha veldokumenterte resultater som underbygger at både produktet og lanseringen har vært suksessfulle.

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen.


Årets intern event
Årets intern event skal gå til et selskap, en organisasjon eller institusjon som har benyttet event som motivasjon for de ansatte slik at selskapet har hatt en meget positiv utvikling innenfor de områder som eventet skulle belyse. Vinnerbidraget må dokumentere status på effekt i forkant og i etterkant av eventet. 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen.


Årets hybrid event
Prisen årets hybrid event deles ut til det selskap, organisasjon eller institusjon som på best mulig vis har utnyttet potensialet som ligger i en kombinasjon av digitalt event og fysisk event som markedskanal. Bidrag med god dokumentasjon på, før og etter eventet verdsettes. 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen.


Årets Integrerte event-løsning 
Prisen Årets integrerte event-løsning deles ut til et selskap, en organisasjon eller institusjon som har brukt event i en integrert del av en tidsbegrenset kampanje og bidrar til langsiktig posisjonering og omdømmebygging for en merkevare. Det kan være som virkemiddel for å befeste eller styrke markedsposisjon eksternt, eller som annet strategisk virkemiddel. Her vil vi se på effekt og bruk/utnyttelse av rettigheter i den sammenheng. 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen.

ANDRE PRISER:

Årets Samfunnsengasjement
Årets Samfunnsengasjement favner bredt og omfatter eksempelvis gjennomgående strukturert arbeid ved bruk av spons og/eller event/messe i et samfunnsengasjement. Det legges vekt på hvordan det kan vises til utvikling av egne prosjekter som også støtter oppunder bedriften/organisasjonen/institusjonens strategi. Det er en forutsetning at engasjementet og samarbeidet har bidratt positivt til et bærekraftig samfunn og at dette kan dokumenteres. 

Hovedjuryen har anledning til å nominere inntil to case fra hver av de andre prisene i kategoriene spons og event/messe.


Årets Bransjepris
Prisen skal gå til et selskap, en organisasjon eller institusjon som har jobbet målrettet og strategisk med et sponsorprosjekt og/eller event til ekstraordinær inspirasjon og læring for andre i bransjen. Denne klassen kan vinnes av samme søker/prosjekt som eventuelt også er nominert/vinner av annen pris. Det er ikke søknadsrett til denne prisen. Vinneren kan kåres på bakgrunn av innsendte søknader til de andre prisene eller baseres på juryenes egne innspill eller tips fra sponsor-/eventbransjen. Bransjen, gjennom medlemmene i foreningen, stemmer frem vinneren blant de nominerte gjennom en online-løsning. Vinneren offentliggjøres sammen med de øvrige vinnerne under bransjearrangementet Sponsor- og Eventprisen.
LUKK Close

BLI MEDLEM

Denne siden er forbeholdt medlemmer av Sponsor- og Eventforeningen.

Vennligst logg inn eller bli medlem for å se innholdet.
BLI MEDLEM
LOGG INN