Search
Search
Meny
Background

Vedtekter

Vedtekter - stiftet 16. januar 2001, sist endret på Årsmøtet 22. mars 2018

§ 1 Navn

Foreningens navn er Sponsor- og Eventforeningen (The Norwegian Sponsor and Event Association). Foreningen har kontoradresse i Oslo.


§ 2 Foreningens formål

Sponsor- og Eventforeningen skal virke som et forum for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling, og inspirere til økt forståelse for og innsikt i bruk av sponsing og eventmarketing som fagområde.

Foreningen har ideell karakter og kan ikke engasjere seg kommersielt i sponsing og event.


§ 3 Medlemskap

Sponsor- og Eventforeningen er en forening for bedrifter, byråer og organisasjoner i Norge med interesse for sponsing og event som fagområde.


§ 3a Medlemmenes rettigheter

Alle medlemmer innehar like rettigheter i foreningens virksomhet.

1) Både medlemmer og ikke-medlemmer er valgbare til foreningens tillitsverv, dog på en slik måte at medlemmene representerer 2/3 av tillitsvervene i både styre og valgkomité.

2) Alle medlemmer har én stemme ved avstemninger på ordinære eller ekstraordinære årsmøter.


§ 3b Medlemmers plikter

Alle medlemmer plikter å:
1) Følge de til enhver tid gjeldende vedtekter for foreningen.
2) Betale den til enhver tid gjeldende medlemskontingent.


§ 3c Medlemskontingent

Kontingenten, som fastsettes av årsmøtet, gjelder for neste kalenderår.
Kontingenten faktureres forskuddsvis i 1. kvartal.
Nye medlemmer faktureres for andel av gjenværende kalenderår.


§ 3d Medlemskapets opphørende

Medlemskapet fornyes automatisk ved årsskifte.
Inn– og utmelding må foregå skriftlig til Sponsor- og Eventforeningens administrasjon. Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser overfor foreningen, kan med umiddelbar virkning utelukkes fra foreningen. Medlemmer som ved gjentatte tilfeller opptrer på en slik måte som enten strider mot foreningens vedtekter eller kan være negativt for foreningens anseelse, kan ekskluderes fra foreningen. Vedtak om ekskludering vedtas av styret. Medlemmer som melder seg ut eller ekskluderes mister sin rett til foreningens ressurser.


§ 4 Styret

a) Styret skal bestå av 8 medlemmer; leder, nestleder og 6 styremedlemmer. Hvert styremedlem knyttes til et spesifikt ansvarsområde og konkrete arbeidsoppgaver. I tillegg velges to varamedlemmer; 1. og 2. varamedlem, med møterett, men ikke stemmerett ved fulltallig styre.

b) Styret velges for en to-års periode, dog ikke slik at samtlige styremedlemmer velges samme år. Fire medlemmer av styret, samt ett varamedlem, er på valg ved hvert årsmøte. Leder og nestleder velges i ulike år. Første virkeår velges halvparten av styremedlemmene ved loddtrekning for ett år. Foreningens styreleder velges av årsmøtet for en periode på to år.

c) Styret konstituerer seg selv.

d) Styret skal komme sammen minst tre ganger årlig. I innkallelsen skal det oppgis hvilke saker som skal behandles på styremøtet. Styret er beslutningsdyktig når halvparten av representantene er tilstede. Beslutninger foretas med simpelt flertall, der ikke annet er stadfestet. Ved likt antall stemmer har styreleder avgjørende stemme. Avstemning skjer åpent om ingen begjærer lukket avstemning.


§ 5 Styrets oppgaver er å:

a) Iverksette de vedtak som fattes på årsmøtet.

b) Administrere foreningens midler.

c) Utarbeide årsberetning og regnskap som fremlegges på årsmøtet.

d) Utarbeide og godkjenne budsjettforslag for kommende periode.

e) Gjennomføre tiltak for å fremme foreningens formål og strategi.

f) Behandle medlemskap.

g) Ha ansvar for at foreningens virksomhet bedrives med tilfredsstillende personell og økonomiske ressurser og innenfor rammen av disse.

h) Valg/avskjedigelse av daglig leder.


Styret kan oppnevne komiteer eller utvalg til å utføre spesielle oppgaver. Den daglige driften ivaretas av en administrasjon engasjert av styret.


§ 6 Årsmøtet

Sponsor- og Eventforeningens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars og innkalles med 20 dagers varsel.


Følgende saker skal behandles på årsmøtet:
a) Godkjenning av innkallelse
b) Valg av møteleder
c) Valg av tellekorps
d) Valg av referent
e) Årsberetning
f) Revidert regnskap
g) Godkjenning av budsjett
h) Innkomne forslag
i) Fastsettelse av medlemskontingent for kommende kalenderår
j) Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og revisor
k) Valg av valgkomite


De medlemmer som ønsker saker behandlet på det ordinære årsmøte må sende skriftlig forslag om dette til styret innen 4 uker før årsmøtet.


Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel hvis styret eller minst 1/4 av medlemmene krever det. Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er årsak til innkallingen.


§ 7 Stemmer

Ved årsmøtet har alle medlemmer én stemme. Skulle det være flere personer til stede fra samme medlem kan hver og en av disse være med i diskusjoner, men kun én person fra ethvert medlem kan utøve stemmeretten. Alle avstemninger, så vel på årsmøtet som på styrets møter, skjer åpent så sant ingen stemmeberettigede ønsker avstemning med lukkede sedler. Avstemning kan skje gjennom fullmakt, men høyst fire fullmakter per medlem.


§ 8 Revisjon

Det ordinære årsmøtet velger revisor for to år. Revisor kan ikke være medlem av styret.
Revisor har til enhver tid adgang til å kontrollere foreningens beholdninger, regnskap og bilag.
Årsregnskapet underskrives av styrets leder og påtegnes etter revisjon av revisoren. Regnskap sendes til samtlige medlemmer ved den endelige innkallelse til ordinært årsmøte og forelegges dette for godkjennelse.


§ 9 Endringer i vedtekter

Endringer i vedtekter kan treffes både på ordinært og ekstraordinært årsmøte, men bare når minst 1/3 av medlemmene er tilstede og 2/3 av de tilstedeværende avgir stemme for forslaget.


§ 10 Foreningens oppløsning

Oppløsning av foreningen kan treffes på både ordinært og ekstraordinært årsmøte, men bare når minst 1/3 av medlemmene er tilstede og 2/3 av de tilstedeværende avgir stemme for forslaget. Forslag om oppløsning må forelegges medlemmene minst 2 måneder før det skal behandles.


Hvordan eventuelle gjenværende aktiva, etter at all gjeld er debitert, skal anvendes besluttes av årsmøtet som fatter beslutning om oppløsning. Det kan ikke gyldig vedtas at formuen skal deles mellom grupper av eller samtlige av foreningens medlemmer.

LUKK Close

BLI MEDLEM

Denne siden er forbeholdt medlemmer av Sponsor- og Eventforeningen.

Vennligst logg inn eller bli medlem for å se innholdet.
BLI MEDLEM
LOGG INN