Search
Search
Meny
Background

Høringsinnspill – Lov og forskriftsregulering av innleie til arrangement

15. september 2023
Her kan dere lese foreningens høringsinnspill i forbindelse med regjeringens innstramminger i regelverket mot bruk av innleid arbeidskraft.
Vi viser til departementets forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til rigg- og sceneteknisk arbeid til kortvarige arrangement. Under beskriver vi våre viktigste innspill nærmere.

Vi håper departementet legger vekt på disse i sitt arbeid med å utforme endelige bestemmelser når det gjelder adgangen til bruk av innleid arbeidskraft i forbindelse med arrangement.

Om oss: Sponsor- og Eventforeningen er en bransje- og interesseorganisasjon for sponsor- og eventindustrien, herunder også arrangementsbransjen. Flere av våre medlemmer melder at de blir direkte berørt av de foreslåtte endringene i regelverket. Dette må sees i direkte sammenheng med at våre medlemmer er de som skaper og legger til rette for events og arrangement for næringslivet, kulturlivet, offentlig sektor og organisasjonslivet. Eksempler på relevante arrangement er landsmøter, konserter, konferanser, kongresser, ansatte-samlinger, faglige symposium, lanseringsarrangement, festivaler, idrettsarrangement og åpningsevents.

Våre medlemmer omfatter både arrangører (de som skaper arrangementene) og leverandører til arrangørene (lyd, lys, lokaler, teknisk utstyr m.m.). Begge deler er like nødvendig for å skape gode møteplasser i tråd med oppdragsgivers behov og ønsker.

Våre innspill: Vår generelle vurdering av regjeringens høringsnotat er at departementet ikke har forstått hvor bred og mangfoldig event- og arrangementsbransjen er, og hvor stor betydning næringen spiller for et bredt mangfold av oppdragsgivere innen både privat og offentlig sektor. Større innsikt om dette ville sannsynligvis ledet til at departementet selv anerkjente og stilte seg bak bransjens vurdering av at næringen har et særlig behov for unntak fra de generelle innstramningene i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak – og ikke betraktet et slikt unntak som en urimelig uthuling av de generelle innstramningene i innleieregelverket. Vi er overrasket over at vi ikke har blitt kontaktet i forbindelse med departementets arbeid med å innhente mer innsikt om situasjonen og arbeidsforholdene i arrangementsbransjen i forbindelse med det pågående regelverksarbeidet.

Slik vi ser det, vil flere av våre medlemmer få store utfordringer med å påta seg oppdrag dersom de foreslåtte bestemmelsene for innleie til arrangement blir likelydende med det som er foreslått i høringsnotatet. Vi anbefaler derfor at man utformer et regelverk som gir noe mer fleksibilitet enn det departementet legger opp til. Samtidig kan man sørge for å avgrense bestemmelsene tydeligere gjennom eksempelvis å stille krav om at de kun skal gjelde for virksomheter som representerer arrangører eller i all hovedsak omsetter varer og tjenester til arrangement.

For øvrig har vi følgende innspill til departementets forslag:

• Muligheten for bruk av innleid arbeidskraft bør omfatte alle typer arrangement, ikke bare arrangementer innen idrett og kultur. Dette er svært viktig for å unngå store utfordringer i gjennomføringsfasen av landsmøter, store kongresser og lignende som er av faglig karakter, og som også representerer en stor del av oppdragene våre medlemmer løser for både private og offentlige oppdragsgivere. Sponsor- og Eventforeningen telefon 930 60 390 www.sponsevent.no

• Bruk av innleid arbeidskraft bør være mulig også for arrangører som har flere arrangement. Å stille krav om at arrangementene skal være enkeltstående vil være svært uheldig ettersom det innebærer favorisering av enkeltarrangører på bekostning av arrangører som eier flere arrangement – eller jevnlig setter opp samme arrangement. Departementets forslag vil også kunne medføre utstrakt omgåelsesproblematikk som ingen er tjent med – verken bransjen eller myndighetene. Begrensningen med hensyn til «kortvarige» arrangement kan videreføres, men bør da defineres nærmere til eksempelvis 10 døgn inkludert opp- og nedrigg.

• Det bør være mulig å benytte innleid arbeidskraft for flere arbeidsoppgaver enn det departementet går inn for, og også omfatte eksempelvis lys, lyd, vakthold, sikkerhet, tilberedning og servering av mat og lignende. For mange av funksjonene og oppgavene som er nødvendig for å skape et vellykket arrangement er ikke entreprisebaserte kontrakter et godt grunnlag for å lykkes med det samspillet som foregår i gjennomføringsfasen av et arrangement. Vi er bekymret for at en sterk innsnevring i innleiemuligheten når det gjelder aktuelle funksjoner innebærer at det oppstår gråsoneproblematikk med hensyn til hva som er å betrakte som en entreprise, og hva som er å betrakte som innleie. Det er viktig å minne om at aktørene opererer i en praktisk orientert hverdag uten kapasitet til å foreta juridiske vurderinger fra tilfelle til tilfelle.

I likhet med myndighetene, er også vi opptatt av et ryddig og seriøst arbeidsliv for alle.

Konsekvensen av regjeringens forslag er imidlertid en situasjon der det blir mer bruk av midlertidig arbeidskraft og/eller tilkallingsvikarer i små stillingsbrøker. Dette vil ha negative konsekvenser for event- og arrangementsbransjen, og også medføre at flere ufaglærte finner veien til næringen – fremfor at man lykkes med en ytterligere profesjonalisering av arrangørene og de som representerer leverandører til arrangørene. Ideelt sett skulle vi derfor ha ønsket oss et permanent unntak fra de nye innleiebestemmelsene for arrangement.

Ettersom det er lite sannsynlig med et permanent unntak fra det generelle innleieforbudet, ber vi som et minimum om at man tar hensyn til innspillene gjengitt over. Dette må sees i direkte sammenheng med at bransjen vi representerer har et aktivitetsnivå som svinger svært mye fra dag til dag – og at aktørene dermed har et helt annet og kortsiktig arbeidskraftsbehov sammenlignet med enhver annen bransje. Og selv om en arrangør skulle ha flere arrangement per år (eksempelvis 3-4 store landsmøter og kongresser), så har ikke arrangøren eller underleverandørene til arrangørene behov for utvidet grunnbemanning på permanent basis. Til dette er arbeidstoppene for få og sporadiske til at det er hensiktsmessig med direkte ansettelser.

For å unngå at unntaksordningen for innleie til arrangement blir uthulet, bør departementet se på muligheten for å innta en tydelig presisering i forskriften om hvem unntaket er ment å gjelde for – og da fortrinnsvis for de som i hovedsak har sin virksomhet knyttet opp mot event og arrangement. Samtidig må avgrensningen bli av en slik karakter at innleid arbeidskraft bør kunne brukes til mer enn rigg- og sceneteknisk arbeid, og også i forbindelse med andre arrangementer enn events innen idrett og kultur. En slik utforming av bestemmelsene vil etter vårt syn være tvingende nødvendig dersom regelverket for innleie til arrangement skal være til hjelp for de berørte bransjeaktørene vi representerer.

Bodil Sveen Berggren
Daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen
facebook

LES FLERE NYHETER

LUKK Close

BLI MEDLEM

Denne siden er forbeholdt medlemmer av Sponsor- og Eventforeningen.

Vennligst logg inn eller bli medlem for å se innholdet.
BLI MEDLEM
LOGG INN